Nhập cookie

Cookie trình duyệt, còn được gọi là cookie HTTP là một tệp được lưu ở phía máy khách và được sử dụng để lưu dữ liệu người dùng.

Cách nhập Cookies vào hồ sơ Incogniton

Có thể thêm cookie vào một hồ sơ, điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấn “Nhập cookie” trong cài đặt hồ sơ.

Sau khi nhấn “Nhập cookie“, màn hình sau sẽ hiển thị:

Có thể thêm cookie bằng cách dán chúng ở định dạng JSON.

Nếu bạn muốn thu thập cookie, vui lòng đọc bài viết này.

Nếu bạn muốn xuất cookie, vui lòng đọc bài viết này.

Nếu bạn cần giải thích thêm, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs