Cách thay đổi ngôn ngữ của trình duyệt

Thông thường ngôn ngữ được đặt dựa trên chi tiết proxy. Điều này có nghĩa là nếu bạn có proxy tiếng Trung, có địa chỉ IP tiếng Trung, ngôn ngữ sẽ là tiếng Trung.
Tuy nhiên nếu muốn bạn có thể thay đổi điều này. Khi bạn đi tới cài đặt điều hướng, cài đặt dưới cùng sẽ là ‘Ngôn ngữ’. Theo mặc định, ngôn ngữ điền dựa trên IP được bật và bạn sẽ thấy ngôn ngữ đó. Tắt cái này đi và bạn có thể tự cài đặt ngôn ngữ.
Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập tính năng nhóm của Ẩn danh, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập tính năng nhóm của Incogniton, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs