Tài khoản

Làm cách nào để thay đổi mật khẩu Incogniton của tôi?

Xin hãy đến https://incogniton.com/my-account để thay đổi mật khẩu của bạn.

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ email Incogniton của tôi?

Vui lòng gửi email cho chúng tôi từ địa chỉ email Incogniton đã đăng ký của bạn tới [email protected], và chúng tôi sẽ thay đổi nó cho bạn.

Powered by BetterDocs