Cách xuất cookie từ hồ sơ trình duyệt hiện có

Trong một số trường hợp, có thể cần phải xuất cookie từ cấu hình trình duyệt hiện có hoặc từ trình duyệt chrome của bạn. Trong ‘cách thực hiện’ này, chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho bạn cách bạn cần xuất cookie từ trình duyệt.

  1. Mở trình duyệt chrome hoặc hồ sơ trình duyệt mà bạn muốn xuất cookie
  2. Tải công cụ sau để có thể xuất cookie: Cookie-Editor
  3. Nhấn vào Biểu tượng cookie và một màn hình sẽ bật lên, sau đó, bạn cần chọn tùy chọn ‘Xuất’

Các cookie sẽ được sao chép vào khay nhớ tạm của bạn và có thể được dán vào một cấu hình trình duyệt mới hoặc bạn có thể lưu chúng trong một tệp văn bản. Khi bạn muốn dán chúng vào một hồ sơ trình duyệt mới, bạn có thể sử dụng trình nhập cookie Incogniton!

Nếu bạn muốn thu thập cookie, vui lòng đọc bài viết này.

Nếu bạn cần giải thích thêm, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs