Cách tắt xác nhận khi thoát Incogniton

Nếu muốn, bạn có thể dừng yêu cầu xác nhận người dùng khi muốn thoát khỏi chế độ Incogniton. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập Tài khoản của tôi rồi đến Cài đặt tài khoản. Nếu bây giờ bạn nhấp vào Khác, bạn sẽ thấy một nút ở trên cùng màn hình như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới.

Nút này được bật tự động nhưng bạn có thể tắt nó như trong hình nếu muốn.
Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về cách thiết lập tính năng nhóm của Incogniton, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs