Trình duyệt bắt đầu nhưng không thể tải trang

Nếu trình duyệt khởi động nhưng không thể tải trang, hãy làm theo các bước sau:

  • Bắt đầu một hồ sơ trình duyệt mới mà không cần proxy.
  • Nếu cấu hình trình duyệt khởi chạy và hoạt động khi bạn khởi chạy cấu hình trình duyệt không có proxy, vui lòng truy cập Tài khoản của tôi và bật chế độ ‘Không hộp cát’.

Nếu Incogniton vẫn không hiệu quả với bạn, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và họ sẽ giúp bạn thêm!

Powered by BetterDocs