Xác thực proxy / Thông tin proxy – nhà cung cấp chính và nhà cung cấp dự phòng

Từ phiên bản 2.6.0.0 trở lên, có thể thực hiện xác thực proxy trên cơ sở dữ liệu thứ hai.
Khi bạn xác thực proxy trong Incogniton, điều này được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu có proxy, chúng tôi sử dụng IPstack cho việc này. Tuy nhiên, vì một số lý do, xác thực proxy có thể không hoạt động hoặc chỉ ra một vị trí địa lý khác. Một mặt, điều này có thể do nhà cung cấp proxy đã liên kết dữ liệu không chính xác với proxy, mặt khác, điều đó có thể có nghĩa là thông tin từ IPstack đã được ghi lại không chính xác. Để giảm vấn đề này, chúng tôi hiện đã liên kết cơ sở dữ liệu thứ hai với Incogniton để proxy cũng có thể được xác thực thông qua một nguồn bên ngoài không phải IPstack.
Có thể truy cập xác thực proxy thứ hai bằng cách chọn tùy chọn ‘Nhà cung cấp sao lưu’ trong tab ‘Proxy’ trong ô ‘Nhà cung cấp thông tin proxy’.
Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về xác thực proxy, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Kiểm tra proxy của bạn có thể được thực hiện thông qua liên kết này.

Powered by BetterDocs