Trình duyệt đóng đột ngột

Vấn đề

Trình duyệt đóng khi truy cập một số trang web nhất định hoặc đóng ngay sau khi khởi chạy trình duyệt.

Giải pháp
lựa chọn 1

Vấn đề có thể được giải quyết bằng cách xóa thư mục “Nhân viên dịch vụ” của hồ sơ.

Các bước là:

  1. Nhận ID trình duyệt hồ sơ:
  2. Mở thư mục cấu hình:
  3. Mở đúng thư mục hồ sơ:
  4. Bắt đầu hồ sơ Incogniton với các vấn đề.
  5. Xóa các tệp có thể xóa khỏi thư mục nhân viên dịch vụ:
  6. Đóng cấu hình Incogniton và để nó đồng bộ hóa.
  7. Bây giờ nó sẽ được sửa, tránh các trang web khiến trình duyệt bị sập.

Lựa chọn 2

Bật “không hộp cát” trong cài đặt tài khoản của tôi:

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Powered by BetterDocs