Cấu hình trình duyệt Incogniton chậm

Một lý do có thể là proxy của bạn chậm. Bạn có thể kiểm tra điều này trên https://speedtest.net/

Bật “không hộp cát” trong cài đặt tài khoản của tôi có thể hữu ích.
 
Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi!

Powered by BetterDocs