Hướng dẫn – Cách tạo hàng loạt hồ sơ trình duyệt

Incogniton cho phép bạn tạo nhiều tài khoản cùng một lúc. Công cụ này khá tiên tiến và cho phép nhiều tùy chỉnh. Vì vậy, trước khi bạn sử dụng trình tạo hàng loạt, chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết dưới đây.
 

Cách sử dụng tính năng tạo hồ sơ hàng loạt

Bạn có thể bắt đầu trình tạo hàng loạt bằng cách nhấn nút “Tạo hàng loạt” ở menu bên trái trong phần Tạo hồ sơ trình duyệt.

Khi bạn nhấn nút ”Tạo số lượng lớn”, cửa sổ này sẽ bật lên:

Dòng đầu tiên của hộp nội dung phải là tên của các cài đặt bạn muốn thay đổi, được phân cách bằng dấu “;”. Nếu bạn muốn sử dụng một dấu phân cách khác, bạn có thể thay đổi nó trong hộp. Các tùy chọn tiêu đề được hiển thị trong bảng ở cuối trang. Ghi chú! Các tiêu đề cần được đưa vào nếu không trình tạo hàng loạt sẽ không hoạt động.

Example header:

profile_name;profile_notes;profile_group;simulated_operating_system;Proxy_connection_type;Proxy_proxy_url

Tip!: It doesn’t matter if the headers are in lower or upper case.

An example input line below the header would be:

Example profile;Example import;bulk accounts;Windows;http;123.456.789.000:3125

The excel from the video can be found here:

https://incognitondownload.s3.us-east-2.amazonaws.com/etc/bulkimportexcel.xlsx

Video showcase of bulk creating new browser profiles in Incogniton:

https://www.youtube.com/watch?v=7tUThtNqwL4

Options table:

Option NamePossible values
profile_nameAny text (REQUIRED)
profile_notesAny text
simulated_operating_systemWindows/Mac OS/Linux
Proxy_connection_typehttp/socks4/socks5/none
Proxy_proxy_urlAny text
Proxy_proxy_usernameAny text
Proxy_proxy_passwordAny text
Timezone_fill_timezone_based_on_iptrue/false
Timezone_timezone_nameAny valid timezone name
WebRTC_set_external_iptrue/false
WebRTC_behavioraltered/disabled/real
WebRTC_public_ipAny IP
WebRTC_local_ipAny IP
Geolocation_behaviorBlock/Allow/Prompt
Geolocation_fill_geolocation_based_on_iptrue/false
Geolocation_location_information_longitudeAny double between -180 and 180
Geolocation_location_information_latitudeAny double between -90 and 90
Geolocation_location_information_accuracyAny positive integer
Navigator_user_agentAny text
Navigator_screen_resolutionExample: 1920″x”1080, Please replace the x with a real x.
Navigator_languagesAny text
Navigator_platformAny text
Navigator_do_not_tracktrue/false
Navigator_hardware_concurrency2/4/6/8/16
Navigator_device_memory2/4/6/8
Navigator_useragent_always_latesttrue/false
Fonts_enable_font_list_maskingtrue/false
Fonts_browser_font_listfont list splitted by comma
Media_devices_enable_media_maskingtrue/false
Media_devices_video_outputsAny positive int
Media_devices_audio_inputsAny positive int
Media_devices_audio_outputsAny positive int
Hardware_Canvas_behaviornoise/block/off
Hardware_AudioContext_behaviornoise/off
Hardware_WebGL_behaviornoise/off
Hardware_WebGL_meta_behaviormask/off
Hardware_WebGL_meta_vendorAny text
Hardware_WebGL_meta_rendererAny text
Other_active_session_locktrue/false
Other_custom_args_enabledtrue/false
Other_custom_argsAny text

Nếu bạn vẫn có bất kỳ câu hỏi nào về việc thực hiện các tác vụ hàng loạt trong Incogniton, vui lòng đọc bài viết này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

Powered by BetterDocs