Kiểm tra kết nối proxy không thành công

Đây có thể là một vấn đề liên quan đến proxy. Để tiếp tục khắc phục sự cố, trước tiên chúng tôi cần kiểm tra xem sự cố có thực sự liên quan đến proxy hay không. Để thực hiện việc này, vui lòng kết nối thủ công với proxy của bạn mà không có Incogniton, sử dụng một trong các trình duyệt của bạn.
 
Nếu bạn vẫn không thể kết nối, vui lòng nêu vấn đề này với nhà cung cấp proxy của bạn và chỉ ra rằng proxy của bạn không hoạt động khi kết nối qua trình duyệt. Nếu bạn đã kết nối thành công với proxy của mình qua trình duyệt thông thường, điều này có nghĩa là máy chủ của chúng tôi không thể nhận dữ liệu phụ thuộc vào IP. Một giải pháp cho vấn đề này là tắt “Điền múi giờ dựa trên IP”, “Điền IP công cộng WebRTC dựa trên IP” và “Điền vị trí địa lý dựa trên IP”. Để duy trì tính nhất quán của hồ sơ trình duyệt, múi giờ và vị trí địa lý phải được đặt theo cách thủ công.
 
1. Vô hiệu hóa “Điền múi giờ dựa trên IP” và xác định múi giờ theo cách thủ công (khuyến cáo rằng nó sẽ tương ứng với proxy)2. Vô hiệu hóa tùy chọn “Điền IP công cộng của WebRTC dựa trên IP” và chỉ định tùy chọn này theo cách thủ công bằng cách đặt IP công cộng của proxy mà bạn sẽ sử dụng. Ngoài ra, bạn chỉ cần chọn chế độ ‘Đã tắt’.
3. Vô hiệu hóa “Điền vị trí địa lý dựa trên IP” và xác định tọa độ theo cách thủ công (chúng tôi khuyên rằng tọa độ này sẽ tương ứng với proxy). Ngoài ra, bạn chỉ cần chọn chế độ ‘chặn’.

Powered by BetterDocs